Aktualności

 • Informatyzacja postępowania egzekucyjnego Kwiecień 6, 2017

  W związku z nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego, w dniu 1 marca 2017 r. weszły w życie przepisy dotyczące informatyzacji postępowania egzekucyjnego. Do KPC wprowadzono rozdział w całości poświęcony sprzedaży ruchomości w drodze licytacji elektronicznej. Nowe przepisy rozszerzyły możliwość korzystania z pośrednictwa systemu teleinformatycznego oraz doręczeń elektronicznych w postępowaniu egzekucyjnym.

  Jedną z ważniejszych zmian jest wprowadzenie instytucji licytacji elektronicznej. Regulacja nie ma charakteru wyczerpującego, przepisy o licytacji elektronicznej są przepisami szczególnymi w stosunku do przepisów dotyczących sprzedaży, zawartych w części trzeciej w tytule II w dziale I KPC, w związku z czym w zakresie nieuregulowanym nowelizacją, zastosowanie znajdują przepisy dotyczące licytacji tradycyjnej. (więcej…)

 •  „Prokura łączna niewłaściwa” już nie tak bardzo „niewłaściwa” Marzec 1, 2017

  W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Artykuł pierwszy tej ustawy wprowadził zmiany do instytucji prokury, tak istotnej dla wielu polskich przedsiębiorców. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 109 (1) Kodeksu cywilnego, prokura jest specyficzną formą pełnomocnictwa, które może być udzielone wyłączenie przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, a ponadto pełnomocnictwo takie obejmuje z mocy samego prawa umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie związane są z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Dodatkowo, ograniczenie prokury jest skuteczne wobec osób trzecich, tylko wtedy, gdy przepis szczególny dopuszcza jej ograniczenie. W tym zakresie dotychczasowe przepisy dopuszczały ograniczenie prokury jedynie poprzez ustanowienie prokury łącznej (art.109 (5) § 1 Kodeksu cywilnego) lub ograniczenie prokury wyłącznie do oddziału prowadzonego przedsiębiorstwa (art. 109 (5) Kodeksu cywilnego).

  (więcej…)

 • Zmiana sposobu obliczania terminu kończącego się w sobotę Styczeń 22, 2017

  W dniu 16 grudnia 2016 r. uchwalono ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (dalej jako „Ustawa”). W drodze Ustawy znowelizowano wybrane przepisy zawarte w kilkudziesięciu aktach prawnych, w tym art. 115 Kodeksu cywilnego.

  Wskazany artykuł regulował dotychczas kwestię upływu terminu na dokonanie czynności, gdy jego  koniec przypadał na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy. Z jego treści wynikało, że we wskazanej sytuacji  termin upływa w istocie dnia następnego. Zgodnie z tą zasadą, jeśli termin  kończył się np. w niedzielę, mogliśmy skutecznie dokonać czynności w poniedziałek.

  (więcej…)

O kancelarii

 

Praktyka kancelarii prawnej Czarnik i Wspólnicy Spółka Partnerska Radców Prawnych obejmuje cały obszar prawa gospodarczego. Nasi prawnicy to specjaliści w różnych dziedzinach prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa podatkowego i handlowego. Dzięki współdziałaniu zespołu, możemy zapewnić wszechstronną obsługę złożonych transakcji i kompleksową pomoc prawną w całym zakresie działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

Partnerzy

 

Michał Czarnik Radca prawny, doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Center of American Law Studies, University of Florida. Specjalizuje się w prawie podatkowym, prawie handlowym, obsłudze transakcji restrukturyzacyjnych oraz prawnej obsłudze zagadnień regulacyjnych. Doświadczenie zdobywał w renomowanych firmach doradczych – Andersen, Ernst&Young i Deloitte. Posługuje się językiem angielskim.

 

Marta Kiela-Czarnik Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie konsumenckim, prawie ubezpieczeniowym oraz w prowadzeniu cywilnych i gospodarczych spraw procesowych. Posługuje się językiem angielskim.

 

Wojciech Kołodziejczyk Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontraktów, obsłudze procesów inwestycyjnych oraz prawie konkurencji, prawie pracy, prawie własności intelektualnej i prawie upadłościowym. Prowadzi cywilne i gospodarcze sprawy procesowe. Posługuje się językiem angielskim.

 

Rafał Bartosik Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Złożył z wyróżnieniem egzamin radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Zajmuje się doradztwem w zakresie prawa podatkowego i administracyjnego oraz prowadzeniem postępowań podatkowych.

POZOSTALI CZŁONKOWIE ZESPOŁU


Kariera

 

Poszukujemy pracowników dysponujących wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy także otwarci na współpracę ze studentami w ramach praktyk oraz staży.Osoby zainteresowane współpracą z nami będą miały możliwość zdobycia doświadczenia, bądź doskonalenia posiadanych już umiejętności we wszelkich obszarach związanych z obsługą prawną i podatkową przedsiębiorców. CV i listy motywacyjne prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@czarnikwspolnicy.pl z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.)”.

ZOBACZ NASZE AKTUALNE OFERTY PRACY


 

Kontakt

 

Czarnik i Wspólnicy
Spółka Partnerska Radców Prawnych
BTD Office Center, Piętro 6.
Al. Niepodległości 18
02-653 Warszawa

tel. +48 22 856 20 90
fax. +48 22 646 07 41
NIP: 7010433023

kancelaria@czarnikwspolnicy.pl
www.czarnikwspolnicy.pl