Prawo zamówień publicznych

Nasza praktyka w zakresie prawa zamówień publicznych obejmuje w szczególności:

  • przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz dokumentacji postępowań w sprawach zamówień publicznych;
  • przygotowywanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wszystkich jego etapach, w tym w trakcie prowadzenia wyjaśnień specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), jak i przygotowywania ofert oraz sporządzania środków odwoławczych (protestów i odwołań);
  • prowadzenie negocjacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami oraz przygotowywanie umów dotyczących zamówienia publicznego;
  • reprezentowanie w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, przed Zespołem Arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz przed sądami powszechnymi.