Prawo podatkowe

 

Doradztwo podatkowe

Kancelaria oferuje usługi obejmujące udzielanie porad i konsultacji podatkowych oraz sporządzanie opinii podatkowych z zakresu podatków związanych prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności podatków dochodowych, podatku VAT, podatku akcyzowego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Oferta Kancelarii obejmuje ponadto prowadzenie rozliczeń podatkowych, w tym obejmujących aspekty międzynarodowe.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie obejmujące między innymi:
• rozwiązywanie problemów podatkowych, które napotykają startupy i przedsiębiorcy prowadzący działalność w sektorze Internetu oraz nowych technologii,
• obsługę podatkową przedsiębiorstw działających na rynku waluty Bitcoin,
• doradztwo w zakresie tworzenia modeli wynagradzania pracowników i współpracowników oraz ograniczenia ryzyka związanego m.in. z zawieraniem kontraktów menedżerskich, przekazywaniem świadczeń pracowniczych, czy wreszcie z udostępnieniem pracownikom i współpracownikom składników majątku przedsiębiorstwa,
• tworzenie procedur wykorzystywania samochodów służbowych,
• rozwiązywanie problemów podatkowych związanych z prowadzeniem działań marketingowych,
• prowadzenie kompleksowych przeglądów podatkowych przedsiębiorstw oraz audytów dotyczących rozliczeń wybranych podatków lub wybranych sfer działalności przedsiębiorców (np. wydatków marketingowych, rozliczeń amortyzacji środków trwałych),
• obsługę podatkową podmiotów działających w sektorze pozarządowym (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni i wspierających ich organizacji międzynarodowych).

Ceny transferowe

Oferta

Kancelaria świadczy usługi związane z ograniczeniem ryzyka podatkowego w zakresie cen transferowych. Oferta Kancelarii obejmuje:
• przygotowywanie dokumentacji cen transferowych dla realizowanych przez klienta transakcji,
• prowadzenie audytów służących identyfikacji i ograniczeniu ryzyka związanego z już stosowanymi rozwiązaniami w zakresie ustalania cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz projektowanie bezpiecznych systemów rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi,
• dostosowywanie struktury grup kapitałowych do przepisów dotyczących cen transferowych obowiązujących od 1 stycznia 2017 r.

Nie każda transakcja wymaga przygotowania takiej samej dokumentacji cen transferowych. Usługi Kancelarii mają umożliwić klientom znalezienie najlepszych rozwiązań zarówno pod względem minimalizacji ryzyka podatkowego jak i optymalizacji kosztów procesu sporządzenia dokumentacji.

Doświadczenie

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu rozwiązań i przygotowywaniu dokumentacji dla podmiotów działających w ramach międzynarodowych grup kapitałowych oraz przedsiębiorstw działających wyłącznie na rynku krajowym.

Przygotowywaliśmy dokumentacje dla podmiotów działających w międzynarodowych grupach kapitałowych m.in. w branży motoryzacyjnej i przewozów kolejowych oraz branży spożywczej. Świadczone przez nas usługi obejmowały tworzenie kompletnych dokumentacji cen transferowych od podstaw, opracowywanie dokumentacji w oparciu o tworzone w ramach grup kapitałowych analizy benchmarkowe, jak i dostosowywanie dokumentacji cen transferowych sporządzanych w ramach międzynarodowych grup kapitałowych do wymogów polskich przepisów prawa.

Opracowywaliśmy dokumentacje cen transferowych dla polskich grup kapitałowych prowadzących działalność produkcyjną, handlową i usługową, w tym dla spółek prowadzących sieci handlowe. Doświadczenie Kancelarii obejmuje sporządzenie dokumentacji cen transferowych dla spółek prowadzących działalność w zakresie produkcji przemysłowej, handlu detalicznego, reklamy zewnętrznej, internetowej i radiowej, e-commerce, usług IT, usług turystycznych i transportowych, a także przetwórstwa spożywczego i rybołówstwa.

Nasze doświadczenia obejmują ponadto przygotowanie dokumentacji cen transferowych transakcji realizowanych w ramach procesów restrukturyzacyjnych, których przedmiotem były istotne aktywa przedsiębiorstw, w tym wartości niematerialne i prawne m.in. znaki towarowe.

Procesy restrukturyzacyjne

Prawnicy Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług doradztwa podatkowego przy procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw i transakcjach M&A oraz w prowadzaniu badań typu due dilligence.

Nasze doświadczenia obejmują zarówno prowadzenie restrukturyzacji małych i średnich przedsiębiorstw, jak i udział w procesach restrukturyzacyjnych dużych grup kapitałowych (m.in. w branży internetowej, turystycznej, budowlanej, medialnej i spożywczej).

Podatek od nieruchomości

Kancelaria świadczy usługi w zakresie doradztwa w zakresie podatku od nieruchomości, prowadzenia audytów oraz postępowań dotyczących tego podatku, w tym postępowań podatkowych i sądowo administracyjnych dotyczących wniosków o stwierdzenie nadpłaty podatku od nieruchomości.

Postępowania podatkowe

Świadczymy kompleksowe usługi związane z reprezentacją podatników przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, w szczególności:
• przygotowujemy wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz reprezentowanie podatników w postępowania dotyczących złożonych wniosków,
• przygotowujemy wnioski do Głównego Urzędu Statystycznego o wydanie informacji statystycznych stanowiących w niektórych branżach istotny element ograniczenia ryzyka podatkowego w zakresie podatku VAT,
• reprezentujemy podatników podczas kontroli podatkowych i skarbowych oraz podczas postępowań podatkowych przed organami podatkowymi,
• reprezentujemy podatników w postępowaniach przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.