Aktualności

 

 • Określenie wysokości kary umownej jako warunek ważności postanowienia o jej zastrzeżeniu Czerwiec 23, 2020

  W związku z zapadłym 3 października 2019 r. wyrokiem Sądu Najwyższego (sygn. I CSK 280/18, źródło Legalis), strony konstruując postanowienia umowne zastrzegające zobowiązanie do zapłaty kary umownej w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku nałożonego umową, powinny szczególnie precyzyjnie określać podstawę do obliczenia takiej kary, jeżeli nie zdecydują się na określenie jej wysokości wprost w umowie. W przeciwnym razie, nieprawidłowo skonstruowane postanowienie umowne będzie uznawane za nieważne, jako leżące w sprzeczności z art. 483 § 1 k.c.

  (więcej…)
 • Kredyty w czasie pandemii Czerwiec 17, 2020

  W dotychczasowych tarczach antykryzysowych ingerencja ustawodawcy w istniejące zobowiązania kredytowe były niewielkie. Jednak 4 czerwca Sejm uchwalił projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, który ma to zmienić i dookreślić warunki możliwych zmian w umowie kredytu. 5 czerwca projekt trafił do Senatu, gdzie trafi pod rozpatrzenie aż trzech komisji, jednak najbliższe posiedzenie Senatu, na którym projekt zostanie uchwalony lub zostaną zaproponowane poprawki, odbędzie się dopiero 1 lipca.

  (więcej…)
 • Obostrzenia dowodowe w postępowaniu gospodarczym Czerwiec 5, 2020

  Od 7 listopada 2019 r. sądy gospodarcze rozpoznają sprawy, które wniesiono po tej dacie w postępowaniu gospodarczym.

  (więcej…)
 • Ograniczenia w zakresie licytacji nieruchomości mieszkalnej w związku z wprowadzeniem przepisów „Tarczy Antykryzysowej 3.0”. Maj 25, 2020

  Ustawa z dnia 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 875, dalej jako „Tarcza Antykryzysowa 3.0”) wprowadza tzw. „pakiet rozwiązań antylichwiarskich”, zakładający m.in. sankcję nieważności dla wskazanych w ustawie umów przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości mieszkalnych, ograniczenia w egzekucji z nieruchomości mieszkalnej oraz wprowadzenie surowych kar za żądanie nadmiernych kosztów pożyczki lub nadmiernych odsetek.

  (więcej…)
 • Tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców Kwiecień 10, 2020

  W ramach zmniejszania skutków kryzysu gospodarczego ustawodawca zdecydował się na udzielenie pomocy przedsiębiorcom, którzy ponoszą straty z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2. Główne instrumenty tej pomocy są następujące.

  Czytaj daleJ
 • Rozwiązania podatkowe w związku z epidemią Kwiecień 8, 2020

  Oprócz doraźnej pomocy w postaci dopłat do wynagrodzeń pracowników czy świadczeń postojowych przedsiębiorcy mogą liczyć na udogodnienia podatkowe między innymi w następujących formach:

  (więcej…)
 • Działania w celu ograniczenia zatorów płatniczych – zmiany w przepisach Styczeń 20, 2020

  Od 1 stycznia 2020 r. zaczęły obowiązywać przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Ustawa ta wprowadziła kilka zmian do polskiego porządku prawnego.

  (więcej…)
 • Zmiany w procedurze przekształcenia spółek od 1 marca 2020 r. Listopad 4, 2019

  Przy okazji wprowadzenia do polskiego porządku prawnego nowej spółki – prostej spółki akcyjnej ustawodawca zdecydował się na zmiany w regulacjach Kodeksu Spółek Handlowych dotyczących procedury przekształcenia spółek. Zmiany te zaczną obowiązywać od 1 marca 2020 r. Zmiany obejmować będą m.in. zmniejszenie formalności, zasadę kontynuacji uczestnictwa w spółce przekształconej oraz korporacyjne prawo wyjścia w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.

  (więcej…)
 • Biała lista podatników VAT – odpowiedzialność solidarna z dostawcą za zapłatę podatku VAT Październik 24, 2019

  Biała lista podatników VAT – odpowiedzialność solidarna z dostawcą za zapłatę podatku VAT

  1 września 2019 roku ruszył rejestr czynnych podatników VAT, tzw. biała lista. Listę prowadzi szef Krajowej Administracji Skarbowej. Jest to w istocie wykaz podmiotów zawierający określone dane, które z założenia mają służyć potencjalnym kontrahentom do weryfikacji sprzedawców lub nabywców towarów czy usług. Celem wprowadzenia listy jest utworzenie jednej bazy zawierającej wszystkie informacje o statusie podatników VAT, która ułatwi i przyspieszy proces wyszukiwania danych o podmiotach zawartych w wykazie przez zainteresowanych kontrahentów. Biała lista będzie zawierała szerszy zakres danych i wyrazem należytej staranności będzie sprawdzenie wszystkich danych udostępnionych na białej liście, nie zaś jak dotychczas jedynie faktu, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT.

  (więcej…)
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych Październik 14, 2019

  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

  Z dniem 13 października 2019 r. uruchomiony zostaje Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (dalej jako „Rejestr”), którego istnienie wynika z przepisów ustawy z dnia 13 lipca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej jako „Ustawa AML”). Powstanie Rejestru będzie wiązało się z dodatkowymi obowiązkami po stronie spółek prawa handlowego oraz możliwością nałożenia kary pieniężnej za niewykonanie tych obowiązków.

  (więcej…)