Aktualności

 

 • Pierwsza w Polsce kara za naruszenie przepisów RODO – jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 7 listopada, 2023

  Naczelny Sąd Administracyjny („NSA”) potwierdził słuszność decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („Prezes UODO”), że pozyskiwanie danych z ogólnodostępnych rejestrów publicznych nie zwalnia z obowiązku poinformowania osób, których dane dotyczą, o przetwarzaniu ich danych osobowych.

  Jednocześnie NSA podtrzymał decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie („WSA”) uchylającą administracyjną karę pieniężną dla Spółki z sektora prywatnego („Spółka”) nałożoną przez Prezesa UODO z uwagi na okoliczności mające wpływ na ustalanie wysokości kary.

  (więcej…)

 • Kara umowna nie musi mieć limitu 13 kwietnia, 2023

  Dopuszczalność zastrzeżenie kary umownej bez określenia maksymalnej wysokości tej kary lub wskazania końcowego terminu jej naliczania od kilku lat jest przedmiotem sporu zarówno w orzecznictwie, jak też w doktrynie. (więcej…)

 • Mandat i kadencja członków zarządu w spółkach kapitałowych od 13 października 2022 r. 13 października, 2022

  W ramach nowelizacji przepisów Kodeksu spółek handlowych („KSH”) która weszła w życie w dniu 13 października 2022 roku, ustawodawca postanowił m.in. rozwiązać wątpliwości co do ustalania daty wygaśnięcia mandatu członka zarządu w spółkach kapitałowych.

  Dotychczas, na gruncie art. 202 § 2 KSH oraz 369 § 4 KSH pojawiały się wątpliwości dotyczące rozumienia pojęcia „ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu”.

  Zmiana przepisów art. 202 § 2 KSH oraz art. 369 § 1 KSH, które od 13 października 2022 r. wskazują, iż kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych, chyba że umowa spółki lub statut spółki stanowi inaczej, wyjaśnia, że okres kadencji obliczać się będzie w pełnych latach obrotowych.

  (więcej…)

 • Już od października nowe obowiązki dla zarządów spółek akcyjnych 15 września, 2022

  Wraz z 13 października tego roku wchodzi w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych. Nowe przepisy to kolejne obowiązki i wyzwania, którym muszą sprostać spółki. Jednym z tych obowiązków jest ten, który wynika z art. 3801 kodeksu i nakłada na zarządy spółek akcyjnych powinności informacyjne względem rad nadzorczych.

  (więcej…)

 • Możliwa kumulacja sankcji za naruszenia zasad prawa ochrony konkurencji 27 czerwca, 2022

  Według Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej podwójna sankcja wymierzona za ten sam czyn nie musi być sprzeczna z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

  22 marca 2022 r. TSUE wydał wyrok w sprawie C-117/20, w którym stwierdził, że ponowne ukaranie grzywną za to samo naruszenie prawa konkurencji Unii jest możliwe, jeżeli zostaną spełnione warunki wskazane w art. 52 ust. 1 KPP. Jednak ocenę, czy zastosowanie art. 52 ust. 1  będzie możliwe pozostawił w kompetencji sądów krajowych.
  (więcej…)

 • Działalność gospodarcza w zakresie walut wirtualnych działalnością regulowaną 23 czerwca, 2022

  Działalność w zakresie walut wirtualnych stała się pod koniec 2021 r. działalnością regulowaną. Przepisy w tym zakresie wprowadzone zostały w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

  (więcej…)

 • Dłuższe terminy sprawozdawcze za rok 2021 3 czerwca, 2022

  W 2022 r. ponownie obowiązują wydłużone terminy na wykonanie poszczególnych obowiązków z ustawy o rachunkowości. Wydłużenie terminów dotyczy przede wszystkim sporządzenia i zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności. Większość istotnych terminów została wydłużona o 3 miesiące.

  Termin na sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności został wydłużony o 3 miesiące. Zatem dla spółek, których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2021 r., termin ten upływa 30 czerwca 2022 r. (więcej…)

 • Świadczenie usług na rzecz spółek i trustów objęte obowiązkiem rejestracji 2 czerwca, 2022

  Od jesieni ubiegłego roku, w wyniku nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu prowadzenie działalności na rzecz spółek i trustów stało się działalnością regulowaną. (więcej…)

 • Zmiany w przedawnieniach roszczeń 11 maja, 2022

  Z dniem 30 czerwca 2022 r. zmieni się sytuacja wierzycieli wskutek wchodzących w życie zmian kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego. Od 30 czerwca 2022 roku postępowanie pojednawcze oraz mediacja pozasądowa nie przerwą, a jedynie zawieszą bieg terminu przedawnienia roszczeń.

  Ustawą z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ustawodawca wprowadził zmiany w zakresie instytucji postępowania pojednawczego oraz mediacji pozasądowej. (więcej…)

 • Obowiązkowa dematerializacja akcji – przysłowiowy „ostatni dzwonek” na podjęcie obowiązkowych czynności zmierzających do dematerializacji akcji 6 sierpnia, 2020

  W wyniku nowelizacji kodeksu spółek handlowych wprowadzono obowiązek dla spółek akcyjnych niepublicznych oraz spółek komandytowo-akcyjnych, polegający na dematerializacji akcji. Akcje utracą formę dokumentu i będą miały wyłącznie formę zapisu cyfrowego w nowo utworzonym rejestrze akcjonariuszy. Rejestracja obejmuje zarówno akcje imienne jak i akcje na okaziciela. Rejestr akcjonariuszy prowadzony będzie przez uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych podmiot, np. dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

  (więcej…)