Aktualności

 

 • Mandat i kadencja członków zarządu w spółkach kapitałowych od 13 października 2022 r. 13 października, 2022

  W ramach nowelizacji przepisów Kodeksu spółek handlowych („KSH”) która weszła w życie w dniu 13 października 2022 roku, ustawodawca postanowił m.in. rozwiązać wątpliwości co do ustalania daty wygaśnięcia mandatu członka zarządu w spółkach kapitałowych.

  Dotychczas, na gruncie art. 202 § 2 KSH oraz 369 § 4 KSH pojawiały się wątpliwości dotyczące rozumienia pojęcia „ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu”.

  Zmiana przepisów art. 202 § 2 KSH oraz art. 369 § 1 KSH, które od 13 października 2022 r. wskazują, iż kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych, chyba że umowa spółki lub statut spółki stanowi inaczej, wyjaśnia, że okres kadencji obliczać się będzie w pełnych latach obrotowych.

  (więcej…)

 • Już od października nowe obowiązki dla zarządów spółek akcyjnych 15 września, 2022

  Wraz z 13 października tego roku wchodzi w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych. Nowe przepisy to kolejne obowiązki i wyzwania, którym muszą sprostać spółki. Jednym z tych obowiązków jest ten, który wynika z art. 3801 kodeksu i nakłada na zarządy spółek akcyjnych powinności informacyjne względem rad nadzorczych.

  (więcej…)

 • Możliwa kumulacja sankcji za naruszenia zasad prawa ochrony konkurencji 27 czerwca, 2022

  Według Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej podwójna sankcja wymierzona za ten sam czyn nie musi być sprzeczna z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

  22 marca 2022 r. TSUE wydał wyrok w sprawie C-117/20, w którym stwierdził, że ponowne ukaranie grzywną za to samo naruszenie prawa konkurencji Unii jest możliwe, jeżeli zostaną spełnione warunki wskazane w art. 52 ust. 1 KPP. Jednak ocenę, czy zastosowanie art. 52 ust. 1  będzie możliwe pozostawił w kompetencji sądów krajowych.
  (więcej…)

 • Działalność gospodarcza w zakresie walut wirtualnych działalnością regulowaną 23 czerwca, 2022

  Działalność w zakresie walut wirtualnych stała się pod koniec 2021 r. działalnością regulowaną. Przepisy w tym zakresie wprowadzone zostały w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

  (więcej…)

 • Dłuższe terminy sprawozdawcze za rok 2021 3 czerwca, 2022

  W 2022 r. ponownie obowiązują wydłużone terminy na wykonanie poszczególnych obowiązków z ustawy o rachunkowości. Wydłużenie terminów dotyczy przede wszystkim sporządzenia i zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności. Większość istotnych terminów została wydłużona o 3 miesiące.

  Termin na sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności został wydłużony o 3 miesiące. Zatem dla spółek, których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2021 r., termin ten upływa 30 czerwca 2022 r. (więcej…)

 • Świadczenie usług na rzecz spółek i trustów objęte obowiązkiem rejestracji 2 czerwca, 2022

  Od jesieni ubiegłego roku, w wyniku nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu prowadzenie działalności na rzecz spółek i trustów stało się działalnością regulowaną. (więcej…)

 • Zmiany w przedawnieniach roszczeń 11 maja, 2022

  Z dniem 30 czerwca 2022 r. zmieni się sytuacja wierzycieli wskutek wchodzących w życie zmian kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego. Od 30 czerwca 2022 roku postępowanie pojednawcze oraz mediacja pozasądowa nie przerwą, a jedynie zawieszą bieg terminu przedawnienia roszczeń.

  Ustawą z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ustawodawca wprowadził zmiany w zakresie instytucji postępowania pojednawczego oraz mediacji pozasądowej. (więcej…)

 • Obowiązkowa dematerializacja akcji – przysłowiowy „ostatni dzwonek” na podjęcie obowiązkowych czynności zmierzających do dematerializacji akcji 6 sierpnia, 2020

  W wyniku nowelizacji kodeksu spółek handlowych wprowadzono obowiązek dla spółek akcyjnych niepublicznych oraz spółek komandytowo-akcyjnych, polegający na dematerializacji akcji. Akcje utracą formę dokumentu i będą miały wyłącznie formę zapisu cyfrowego w nowo utworzonym rejestrze akcjonariuszy. Rejestracja obejmuje zarówno akcje imienne jak i akcje na okaziciela. Rejestr akcjonariuszy prowadzony będzie przez uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych podmiot, np. dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

  (więcej…)
 • Dodatkowe tymczasowe przesłanki egzoneracyjne w odpowiedzialności członków zarządu 23 lipca, 2020

  Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086), znana powszechnie pod nazwą Tarcza antykryzysowa 4.0, wprowadziła regulację istotną z perspektywy osób uprawnionych do reprezentacji danego podmiotu prawa i ponoszących potencjalną odpowiedzialność z tym związaną. W art. 25 Tarczy antykryzysowej 4.0 przewidziano dodatkową przesłankę umożliwiającą zwolnienie się od odpowiedzialności za:

  (więcej…)
 • Monitoring wizyjny w zakładzie pracy a RODO 7 lipca, 2020

  Imię, nazwisko, PESEL, a nawet wizerunek – od wejścia w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. za dane osobowe należy uznać wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”) (Por. treść art. 4 pkt 1 RODO).

  (więcej…)