Zastosowanie kary umownej z tytułu niewykonania umowy wyklucza zastosowanie kary umownej z tytułu nienależytego wykonania umowy

Opublikowano 18 października 2016

Zastrzeganie kar umownych jest częstą  praktyką wśród kontrahentów. Kara umowna ma być skutecznym instrumentem dyscyplinowania nielojalnej strony. Jej zastrzeżenie w umowie pozwala na wyegzekwowanie zryczałtowanego odszkodowania, bez konieczności wykazywania wysokości poniesionej szkody. Dążąc do jak najlepszego zabezpieczenia swoich interesów, strony zastrzegają kary umowne, których będą mogły się domagać z różnych tytułów. Często w kontrakcie obok kary umownej zastrzeżonej na wypadek nienależytego wykonania zobowiązania, pojawia się postanowienie przewidujące możliwość odstąpienia od umowy w razie zaistnienia określonych tam przesłanek i domagania się  z tego tytułu zapłaty kary umownej. (more…)

Obowiązek korekty VAT nie dotyczy części samochodowych. Precedensowy wyrok WSA

Opublikowano 17 października 2016

W wyroku z 24 sierpnia 2016 r., III SA/Wa 1594/15, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził, że przedsiębiorcy wykorzystujący części zamienne i akcesoria samochodowe z własnych magazynów do naprawy samochodów użytkowanych również w celach prywatnych, nie tracą prawa do odliczenia 100 proc. podatku VAT z tytuł nabycia wykorzystanych części i akcesoriów. Stanowisko WSA ma istotne znaczenie dla rozliczeń podatku VAT dealerów samochodowych i innych przedsiębiorców prowadzących warsztaty serwisowe.

Kancelaria reprezentowała podatnika, którego skargę rozpatrywał WSA w  Warszawie. Omówienie wyroku przedstawił w „Rzeczpospolitej” Rafał Bartosik, radca prawny z naszej Kancelarii.

Cały artykuł dostępny jest tutaj: Obowiązek korekty VAT nie dotyczy części samochodowych

 

Dokumentacje cen transferowych w roku 2016

Opublikowano 4 października 2016

1. Ceny transferowe w kontroli podatkowej

Według polskich przepisów podatkowych podmioty powiązane (kapitałowo, osobowo, rodzinnie) powinny w transakcjach realizowanych pomiędzy sobą stosować ceny odpowiadające cenom, które zastosowałyby podmioty niezależne. Jeżeli zastosowane ceny różnią się od cen rynkowych, organ podatkowy może dokonać szacowania dochodu podatnika poprzez zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenie przychodów podatnika do wysokości, jaką podatnik wykazałby gdyby w transakcji zastosowano cenę uznaną przez organ podatkowy za rynkową. Dodatkowy dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowych, przy czym w niektórych wypadkach organ może zastosować stawkę 50 proc.

(more…)