Brak zastosowania rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych w postępowaniu egzekucyjnym

Opublikowano 28 listopada 2016

W jednym z najnowszych orzeczeń Sąd Najwyższy (I CSK 770/15) odniósł się do problemu zastosowania rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych w stosunku do nieruchomości nabytej w toku postępowania egzekucyjnego.

Instytucja rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych została stworzona w celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu prawnego na rynku nieruchomości. Praktyczne znaczenie tej instytucji jest doniosłe z kilku względów. (more…)

Klauzula wyboru prawa obcego zawarta we wzorcu umowy konsumenckiej może być uznana za niedozwoloną

Opublikowano 10 listopada 2016

W umowach zawieranych przez Konsumentów z podmiotami zagranicznymi przy wykorzystaniu internetu pojawiają się istotne trudności z ustaleniem prawa właściwego, a w razie sporu na tle umowy z przedsiębiorcą zagranicznym, konsument może napotkać także trudności natury procesowej. Ponadto może okazać się, że poprzez zastosowanie obcego porządku prawnego narzuconego przez przedsiębiorcę, konsument nie będzie chroniony tak dobrze, jak w kraju miejsca swojego zwykłego pobytu.

Problematyka wyboru prawa w umowach zawieranych z konsumentami była przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego, który w wyroku z dnia 17 września 2014 r. (I CSK 555/13), stwierdził, że zamieszczenie we wzorcu umowy konsumenckiej klauzuli przewidującej zastosowanie obcego dla konsumenta porządku prawnego, a właściwego dla twórcy wzorca, stanowi klauzulę niedozwoloną w rozumieniu art. 3851 § 1 KC. Orzeczenie to stanowi więc istotny wyłom w kwestii swobody kreowania zobowiązań i dotyczy wielu przedsiębiorców, w szczególności z branży e-commerce.

(more…)

Skutki podatkowe wydania składnika majątku likwidowanej spółki na rzecz wspólnika (akcjonariusza) w zakresie podatku CIT

Opublikowano 5 listopada 2016

W ostatnich dniach pojawiły się informacje prasowe o nowych orzeczeniach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego („WSA”) w Krakowie, potwierdzających, że wydanie majątku likwidowanej spółki na rzecz wspólnika nie powoduje powstania przychodu w podatku CIT po stronie likwidowanej spółki (wyroki z dnia 19 października 2016 r., w sprawach I SA/Kr 943/16 oraz I SA/Kr 976/16).

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, majątek likwidowanej spółki kapitałowej powinien zostać upłynniony i podzielony pomiędzy wspólników (akcjonariuszy) w stosunku do ich udziałów (dokonanych wpłat na kapitał zakładowy) lub podzielony według zasad ustalonych w umowie (statucie) spółki. W przypadku wydania składnika majątku likwidowanej spółki na rzecz wspólnika (akcjonariusza) może pojawić się ryzyko powstania przychodu podatkowego po stronie spółki.

(more…)