Obowiązkowa dematerializacja akcji – przysłowiowy „ostatni dzwonek” na podjęcie obowiązkowych czynności zmierzających do dematerializacji akcji

Opublikowano 6 sierpnia 2020

W wyniku nowelizacji kodeksu spółek handlowych wprowadzono obowiązek dla spółek akcyjnych niepublicznych oraz spółek komandytowo-akcyjnych, polegający na dematerializacji akcji. Akcje utracą formę dokumentu i będą miały wyłącznie formę zapisu cyfrowego w nowo utworzonym rejestrze akcjonariuszy. Rejestracja obejmuje zarówno akcje imienne jak i akcje na okaziciela. Rejestr akcjonariuszy prowadzony będzie przez uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych podmiot, np. dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

(more…)

Dodatkowe tymczasowe przesłanki egzoneracyjne w odpowiedzialności członków zarządu

Opublikowano 23 lipca 2020

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086), znana powszechnie pod nazwą Tarcza antykryzysowa 4.0, wprowadziła regulację istotną z perspektywy osób uprawnionych do reprezentacji danego podmiotu prawa i ponoszących potencjalną odpowiedzialność z tym związaną. W art. 25 Tarczy antykryzysowej 4.0 przewidziano dodatkową przesłankę umożliwiającą zwolnienie się od odpowiedzialności za:

(more…)

Monitoring wizyjny w zakładzie pracy a RODO

Opublikowano 7 lipca 2020

Imię, nazwisko, PESEL, a nawet wizerunek – od wejścia w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. za dane osobowe należy uznać wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”) (Por. treść art. 4 pkt 1 RODO).

(more…)

Określenie wysokości kary umownej jako warunek ważności postanowienia o jej zastrzeżeniu

Opublikowano 23 czerwca 2020

W związku z zapadłym 3 października 2019 r. wyrokiem Sądu Najwyższego (sygn. I CSK 280/18, źródło Legalis), strony konstruując postanowienia umowne zastrzegające zobowiązanie do zapłaty kary umownej w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku nałożonego umową, powinny szczególnie precyzyjnie określać podstawę do obliczenia takiej kary, jeżeli nie zdecydują się na określenie jej wysokości wprost w umowie. W przeciwnym razie, nieprawidłowo skonstruowane postanowienie umowne będzie uznawane za nieważne, jako leżące w sprzeczności z art. 483 § 1 k.c.

(more…)

Kredyty w czasie pandemii

Opublikowano 17 czerwca 2020

W dotychczasowych tarczach antykryzysowych ingerencja ustawodawcy w istniejące zobowiązania kredytowe były niewielkie. Jednak 4 czerwca Sejm uchwalił projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, który ma to zmienić i dookreślić warunki możliwych zmian w umowie kredytu. 5 czerwca projekt trafił do Senatu, gdzie trafi pod rozpatrzenie aż trzech komisji, jednak najbliższe posiedzenie Senatu, na którym projekt zostanie uchwalony lub zostaną zaproponowane poprawki, odbędzie się dopiero 1 lipca.

(more…)

Ograniczenia w zakresie licytacji nieruchomości mieszkalnej w związku z wprowadzeniem przepisów „Tarczy Antykryzysowej 3.0”.

Opublikowano 25 maja 2020

Ustawa z dnia 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 875, dalej jako „Tarcza Antykryzysowa 3.0”) wprowadza tzw. „pakiet rozwiązań antylichwiarskich”, zakładający m.in. sankcję nieważności dla wskazanych w ustawie umów przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości mieszkalnych, ograniczenia w egzekucji z nieruchomości mieszkalnej oraz wprowadzenie surowych kar za żądanie nadmiernych kosztów pożyczki lub nadmiernych odsetek.

(more…)

Tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców

Opublikowano 10 kwietnia 2020

W ramach zmniejszania skutków kryzysu gospodarczego ustawodawca zdecydował się na udzielenie pomocy przedsiębiorcom, którzy ponoszą straty z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2. Główne instrumenty tej pomocy są następujące.

Czytaj daleJ

Rozwiązania podatkowe w związku z epidemią

Opublikowano 8 kwietnia 2020

Oprócz doraźnej pomocy w postaci dopłat do wynagrodzeń pracowników czy świadczeń postojowych przedsiębiorcy mogą liczyć na udogodnienia podatkowe między innymi w następujących formach:

(more…)