Pierwsza w Polsce kara za naruszenie przepisów RODO – jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Opublikowano 7 listopada 2023

Naczelny Sąd Administracyjny („NSA”) potwierdził słuszność decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („Prezes UODO”), że pozyskiwanie danych z ogólnodostępnych rejestrów publicznych nie zwalnia z obowiązku poinformowania osób, których dane dotyczą, o przetwarzaniu ich danych osobowych.

Jednocześnie NSA podtrzymał decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie („WSA”) uchylającą administracyjną karę pieniężną dla Spółki z sektora prywatnego („Spółka”) nałożoną przez Prezesa UODO z uwagi na okoliczności mające wpływ na ustalanie wysokości kary.

(more…)

Kara umowna nie musi mieć limitu

Opublikowano 13 kwietnia 2023

Dopuszczalność zastrzeżenie kary umownej bez określenia maksymalnej wysokości tej kary lub wskazania końcowego terminu jej naliczania od kilku lat jest przedmiotem sporu zarówno w orzecznictwie, jak też w doktrynie. (more…)

Mandat i kadencja członków zarządu w spółkach kapitałowych od 13 października 2022 r.

Opublikowano 13 października 2022

W ramach nowelizacji przepisów Kodeksu spółek handlowych („KSH”) która weszła w życie w dniu 13 października 2022 roku, ustawodawca postanowił m.in. rozwiązać wątpliwości co do ustalania daty wygaśnięcia mandatu członka zarządu w spółkach kapitałowych.

Dotychczas, na gruncie art. 202 § 2 KSH oraz 369 § 4 KSH pojawiały się wątpliwości dotyczące rozumienia pojęcia „ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu”.

Zmiana przepisów art. 202 § 2 KSH oraz art. 369 § 1 KSH, które od 13 października 2022 r. wskazują, iż kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych, chyba że umowa spółki lub statut spółki stanowi inaczej, wyjaśnia, że okres kadencji obliczać się będzie w pełnych latach obrotowych.

(more…)

Już od października nowe obowiązki dla zarządów spółek akcyjnych

Opublikowano 15 września 2022

Wraz z 13 października tego roku wchodzi w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych. Nowe przepisy to kolejne obowiązki i wyzwania, którym muszą sprostać spółki. Jednym z tych obowiązków jest ten, który wynika z art. 3801 kodeksu i nakłada na zarządy spółek akcyjnych powinności informacyjne względem rad nadzorczych.

(more…)

Możliwa kumulacja sankcji za naruszenia zasad prawa ochrony konkurencji

Opublikowano 27 czerwca 2022

Według Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej podwójna sankcja wymierzona za ten sam czyn nie musi być sprzeczna z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

22 marca 2022 r. TSUE wydał wyrok w sprawie C-117/20, w którym stwierdził, że ponowne ukaranie grzywną za to samo naruszenie prawa konkurencji Unii jest możliwe, jeżeli zostaną spełnione warunki wskazane w art. 52 ust. 1 KPP. Jednak ocenę, czy zastosowanie art. 52 ust. 1  będzie możliwe pozostawił w kompetencji sądów krajowych.
(more…)

Dłuższe terminy sprawozdawcze za rok 2021

Opublikowano 3 czerwca 2022

W 2022 r. ponownie obowiązują wydłużone terminy na wykonanie poszczególnych obowiązków z ustawy o rachunkowości. Wydłużenie terminów dotyczy przede wszystkim sporządzenia i zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności. Większość istotnych terminów została wydłużona o 3 miesiące.

Termin na sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności został wydłużony o 3 miesiące. Zatem dla spółek, których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2021 r., termin ten upływa 30 czerwca 2022 r. (more…)

Zmiany w przedawnieniach roszczeń

Opublikowano 11 maja 2022

Z dniem 30 czerwca 2022 r. zmieni się sytuacja wierzycieli wskutek wchodzących w życie zmian kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego. Od 30 czerwca 2022 roku postępowanie pojednawcze oraz mediacja pozasądowa nie przerwą, a jedynie zawieszą bieg terminu przedawnienia roszczeń.

Ustawą z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, ustawodawca wprowadził zmiany w zakresie instytucji postępowania pojednawczego oraz mediacji pozasądowej. (more…)

Obowiązkowa dematerializacja akcji – przysłowiowy „ostatni dzwonek” na podjęcie obowiązkowych czynności zmierzających do dematerializacji akcji

Opublikowano 6 sierpnia 2020

W wyniku nowelizacji kodeksu spółek handlowych wprowadzono obowiązek dla spółek akcyjnych niepublicznych oraz spółek komandytowo-akcyjnych, polegający na dematerializacji akcji. Akcje utracą formę dokumentu i będą miały wyłącznie formę zapisu cyfrowego w nowo utworzonym rejestrze akcjonariuszy. Rejestracja obejmuje zarówno akcje imienne jak i akcje na okaziciela. Rejestr akcjonariuszy prowadzony będzie przez uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych podmiot, np. dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

(more…)