Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Opublikowano 14 października 2019

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Z dniem 13 października 2019 r. uruchomiony zostaje Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (dalej jako „Rejestr”), którego istnienie wynika z przepisów ustawy z dnia 13 lipca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej jako „Ustawa AML”). Powstanie Rejestru będzie wiązało się z dodatkowymi obowiązkami po stronie spółek prawa handlowego oraz możliwością nałożenia kary pieniężnej za niewykonanie tych obowiązków.

Rejestr będzie jawny, dane zamieszczone w Rejestrze objęte będą domniemaniem prawdziwości, a informacje o beneficjentach rzeczywistych udostępniane będą nieodpłatnie.

Podmioty zobowiązane do ujawnienia danych o beneficjentach rzeczywistych

Obowiązek zgłoszenia do Rejestru będą miały spółki prawa handlowego, z wyjątkiem spółek partnerskich oraz spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, których dane nie muszą być zgłaszane.

Osoby dokonujące zgłoszenia

Zgłoszenia dokonują osoby uprawnione do reprezentacji spółki – zgodnie z ogólnymi zasadami reprezentacji danego podmiotu. Zgłoszenie składane jest w formie dokumentu elektronicznego i zawiera oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia, że dane w nim zawarte są prawdziwe. Oświadczenie to składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Osoba dokonująca zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do Rejestru nieprawdziwych danych.

Termin na dokonanie zgłoszenia oraz informacje podlegające zgłoszeniu

Spółki już istniejące, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed 13 października 2019 roku dokonują zgłoszenia w terminie 6 miesięcy od uruchomienia Rejestru, czyli do dnia 13 kwietnia 2020 r.

Z kolei, w przypadku spółek nowo powstałych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego od dnia 13 października 2019 roku, informacje o beneficjentach rzeczywistych będą zgłaszane do Rejestru nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu ww. spółek do KRS. Podobnie 7-dniowy termin będzie obowiązywał w przypadku zmiany danych przekazanych do Rejestru. Konieczny będzie zatem stały monitoring struktury kapitałowej spółki i jej beneficjenta rzeczywistego. Do biegu tych terminów nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Zgłoszenia do Rejestru będą zawierały następujące Dane ujawniane w rejestrze

Zgłoszeniu do Rejestru będą podlegać dane identyfikacyjne spółek, w tym numer NIP i numer KRS oraz dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki, w tym ich imię i nazwisko, państwo zamieszkania, numer PESEL albo data urodzenia.

Beneficjent rzeczywisty na gruncie AML

Do dokonania zgłoszenia konieczne będzie ustalenie beneficjenta rzeczywistego zobowiązanej spółki.  Beneficjent rzeczywisty zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy o AML to osoba lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad danym podmiotem (spółką). W celu ustalenia beneficjenta rzeczywistego danej spółki należy sprawdzić w pierwszej kolejności czy występują osoby fizyczne, które posiadają więcej niż 25 proc. udziałów / akcji / praw głosu w danej spółce (bezpośrednio lub pośrednio przez inne spółki). Jeżeli w strukturze grupy kapitałowej znajdują się podmioty inne niż spółki (np. fundusze inwestycje), ustalenie kto jest beneficjentem rzeczywistym może być trudniejszym zadaniem i wymaga przeprowadzenia bardziej szczegółowych analiz.

Zasady dokonywania zgłoszeń

Zgłoszenie składane będzie w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Zgłoszenie będzie składane za pośrednictwem strony internetowej, której identyfikator URI jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Zgłoszenie będzie szyfrowane w sposób automatyczny.

Zgłoszenie będzie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz będzie zawierać oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia do Rejestru o prawdziwości informacji zgłaszanych do Rejestru pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Sankcja

Za niewypełnienie obowiązku dokonania zgłoszenia do Rejestru, spółce grozi kara pieniężna do wysokości 1.000.000,00 zł.

Więcej szczegółów, w tym praktycznych informacji poznamy wkrótce, już po uruchomieniu Rejestru.

Komentowanie zostało zablokowane.