PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE (PPK)

Opublikowano 4 stycznia 2019

1. Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowa ustawa o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215), z zastrzeżeniem terminów wskazanych w pkt. 8 poniżej. Ustawa przewiduje, że pracodawca będzie zobowiązany prowadzić dla swoich pracowników Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK), z zastrzeżeniem nielicznych wyjątków kiedy pracodawca będzie zwolniony z powyższego obowiązku.

 

2. Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK) to forma dodatkowego oszczędzania na emeryturę w ramach III filaru systemu emerytalnego.

 

3. Do utworzenia PPK będą zobowiązani wszyscy pracodawcy zatrudniający co najmniej jedną osobę, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym:

 • Program dotyczy osób zatrudnionych na podstawie m.in. umowy o pracę,  umowy zlecenia, umowy agencyjnej, innej umowy o świadczenie usług;
 • Automatycznie zostają zapisani wszyscy pracownicy w wieku do 55 lat; osoby w wieku pomiędzy 55 a  70 rokiem życia przystępują do PPK na zasadzie dobrowolności na ich wniosek;
 • Każdy Uczestnik PPK może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK poprzez złożenie pracodawcy stosownej deklaracji.

 

4. Ustawa o PPK dopuszcza zwolnienie z obowiązku tworzenia PPK dla pracodawców, którzy:

 • Będą prowadzić Pracownicze Programy Emerytalne na dzień wejścia w życie obowiązku stosowania przepisów ustawy o PPK ( zgodnie z pkt. 8 poniżej)  ze składką 3,5%, jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych , lub
 • Są mikroprzedsiębiorcami (m.in. zatrudniają do 9 pracowników) i wszyscy zatrudnieni  pracownicy odmówią udziału w PPK, lub
 • są osobami fizycznymi, którzy zatrudniają, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tego pracodawcy, osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby.

 

5. W związku z prowadzeniem PPK na pracodawcę zostaną nałożone obowiązki administracyjne oraz informacyjne, m.in.:

 • wybór instytucji finansowej, za pośrednictwem której zostaną utworzone rachunki PPK dla osób zatrudnionych,
 • podpisanie umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową,
 • podpisanie w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych, umowy o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową,
 • terminowe naliczanie składek podstawowych i dodatkowych (jeżeli są dodatkowe składki),
 • archiwizowanie dokumentacji związanej z PPK

 

6. Instytucjami Finansowymi zgodnie z ustawą mogą być:

 • Fundusz inwestycyjny zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, które zostało umieszczone w ewidencji PPK,
 • Fundusz emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne,
 • Pracownicze Towarzystwo Emerytalne, które zostały umieszczone w ewidencji PPK,
 • Zakład ubezpieczeń, który został umieszczony w ewidencji PPK.

 

7. Wpłaty finansowane przez pracodawcę:

 • podstawowa – 1,5% wynagrodzenia pracownika,
 • dodatkowa (dobrowolna) – do 2,5% wynagrodzenia pracownika,

Wpłaty finansowane przez pracownika

 • podstawowa – 2,0% wynagrodzenia pracownika,
 • dodatkowa (dobrowolna) do 2,0% wynagrodzenia pracownika

*Osoby zarabiające w danym miesiącu mniej niż 120% minimalnego wynagrodzenia mają możliwość zredukowania składki do 0,5%.

 

8. Wejście w życie ustawy o PPK nastąpiło 1 stycznia 2019 roku, jednak terminy obowiązywania przepisów dla poszczególnych przedsiębiorców będą uzależnione od liczby osób zatrudnionych:

 • 1 lipca 2019  –  przystępują przedsiębiorcy zatrudniający min. 250 osób zatrudnionych;
 • 1 stycznia 2020  – przystępują przedsiębiorcy zatrudniający min. 50 osób zatrudnionych;
 • 1 lipca 2020   – przystępują przedsiębiorcy zatrudniający min. 20 osób zatrudnionych;
 • 1 stycznia 2021 – pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych.

Komentowanie zostało zablokowane.