Mandat i kadencja członków zarządu w spółkach kapitałowych od 13 października 2022 r.

Opublikowano 13 października 2022

W ramach nowelizacji przepisów Kodeksu spółek handlowych („KSH”) która weszła w życie w dniu 13 października 2022 roku, ustawodawca postanowił m.in. rozwiązać wątpliwości co do ustalania daty wygaśnięcia mandatu członka zarządu w spółkach kapitałowych.

Dotychczas, na gruncie art. 202 § 2 KSH oraz 369 § 4 KSH pojawiały się wątpliwości dotyczące rozumienia pojęcia „ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu”.

Zmiana przepisów art. 202 § 2 KSH oraz art. 369 § 1 KSH, które od 13 października 2022 r. wskazują, iż kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych, chyba że umowa spółki lub statut spółki stanowi inaczej, wyjaśnia, że okres kadencji obliczać się będzie w pełnych latach obrotowych.

W uzasadnieniu projektu ustawy nowelizującej z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 807) wskazano, że: „dzięki wprowadzonej regulacji nie będzie ulegało wątpliwości, że mandat członka zarządu powołanego dnia 1 czerwca 2021 r., na dwuletnią kadencję, w spółce, której rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, wygaśnie z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023”. Czyli najwcześniej w 2024 r., po dwóch pełnych latach obrotowych: 2022 i 2023.

Oznacza to, że ustawodawca powyższą nowelizacją opowiedział się za tzw. koncepcją prolongacyjną obliczania daty wygaśnięcia mandatu członka zarządu. Do upływu kadencji wymagany więc upływ pełnych lat obrotowych, zaś mandat, tak jak dotychczas wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.

Nowe zasady, z mocy art. 23 ustawy nowelizującej, stosuje się również w stosunku do mandatów trwających już w chwili wejścia w życie nowych przepisów.

Komentowanie zostało zablokowane.