Już od października nowe obowiązki dla zarządów spółek akcyjnych

Opublikowano 15 września 2022

Wraz z 13 października tego roku wchodzi w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych. Nowe przepisy to kolejne obowiązki i wyzwania, którym muszą sprostać spółki. Jednym z tych obowiązków jest ten, który wynika z art. 3801 kodeksu i nakłada na zarządy spółek akcyjnych powinności informacyjne względem rad nadzorczych.

Od momentu wejścia w życie nowelizacji, zarząd spółki akcyjnej jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia radzie nadzorczej informacji o:

  1. uchwałach zarządu i ich przedmiocie,
  2. sytuacji spółki, w tym w zakresie jej majątku, istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw spółki, między innymi w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym,
  3. postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw,
  4. transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność,
  5. zmianach uprzednio udzielonych radzie nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację spółki.

Co więcej, zarząd powinien przekazywać posiadane informacje, które dotyczą spółek zależnych oraz spółek powiązanych ze spółką akcyjną. Obowiązek ten dotyczy informacji o: sytuacji spółki, postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju, transakcjach i wydarzeniach wpływających istotnie na sytuację majątkową spółki oraz istotnych zmianach w udzielonych poprzednio informacjach.

Kolejnym aspektem nowego obowiązku jest czas jego wykonania. W przypadku uchwał zarządu, informacji o sytuacji spółki i postępach w realizacji kierunków rozwoju działalności, zarząd udziela informacji na każdym posiedzeniu rady nadzorczej. W przypadku informacji z punktów 4-5 powyżej, zarząd udziela informacji niezwłocznie po wystąpieniu określonego zdarzenia.

Nie bez znaczenia pozostaje również sposób udzielenia informacji. Domyślną formą przewidzianą przez ustawodawcę jest forma pisemna. Wyjątek od tej zasady został przewidziany dla sytuacji, gdy zachowanie tej formy nie jest możliwe ze względu na konieczność natychmiastowego przekazania informacji oraz gdy rada nadzorcza postanowi o dopuszczalności innej formy np. ustnej.

Na koniec dobra informacja dla wszystkich tych, którzy chcieliby się uchować od opisanych wyżej obowiązków. Przepis zezwala na zmianę statutu spółki, tak, żeby ograniczał lub nawet wyłączał obowiązki informacyjne zarządu. Dlatego, jeżeli spółka akcyjna nie chce od 13 października stosować się do nowych wymogów, to powinna rozważyć zmianę statutu.

Komentowanie zostało zablokowane.