Rozwiązania podatkowe w związku z epidemią

Opublikowano 8 kwietnia 2020

Oprócz doraźnej pomocy w postaci dopłat do wynagrodzeń pracowników czy świadczeń postojowych przedsiębiorcy mogą liczyć na udogodnienia podatkowe między innymi w następujących formach:

Złożenie deklaracji i rozliczenie podatków PIT i CIT do 31 maja.

Nowa ustawa wyłącza stosowanie kodeksu karnego skarbowego wobec podmiotów obowiązanych do zapłaty podatku PIT lub CIT, które nie złożyły deklaracji w terminie, tj. do 30 kwietnia 2020 r. Podmioty te nie poniosą negatywnych konsekwencji opóźnienia, jeżeli złożą deklaracje i rozliczą podatek do 31 maja 2020 r.

Przedłużenie terminów:

  • przekazania zaliczek na podatek od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. Zapłata zaliczki, zamiast odpowiednio do 20 kwietnia i 20 maja 2020 r. będzie mogła być dokonana do 1 czerwca 2020 r.,
  • zapłaty podatku od przychodów z budynków (podatku komercyjnego) do 20 lipca 2020 r.;
  • na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek spoza tzw. białej listy podatników VAT z 3 dni do 14 dni:

Odroczenie:

  • obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją) do 1 lipca 2020 r.;
  • stosowania nowych matryc podatku VAT do 1 lipca 2020 r.;
  • stosowania przepisów ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (tzw. podatek od marketów) do 1 stycznia 2021 r.

Preferencyjne obniżenie dochodu z 2019 r. o stratę poniesioną w 2020 r. na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych.

Wprowadzone do ustaw o PIT i o CIT przepisy pozwalają na jednorazowe obniżenie dochodu uzyskanego w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej o poniesioną stratę w 2020 r. z powodów związanych z COVID-19. Osoby fizyczne muszą wykazać, że łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej są niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. To samo tyczy się osób prawnych z uwzględnieniem ich lat podatkowych.

Maksymalna kwota o jaką można obniżyć dochód to 5 mln zł.

Wprowadzone w ustawie świadczenie postojowe zostało zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Odliczenie darowizn od podstawy podatku.

Nowa ustawa umożliwia podatnikom korzystne odliczenie darowizn na wskazane w ustawie podmioty od podstawy podatku. Odliczenie dotyczy płatników podatku dochodowego od osób fizycznych, osób prawnych a także zryczałtowanego podatku od niektórych przychodów osób fizycznych.

Odliczyć można darowizny dokonane między 1 stycznia a 30 września 2020 r., a odliczeniu może podlegać:

  1. 200% wartości darowizny, jeśli zostanie dokonana do dnia 30 kwietnia 2020 r.;
  2. 150% wartości darowizny, jeśli zostanie dokonana w maju 2020 r.;
  3. 100% wartości darowizny, jeśli zostanie dokonana między 1 czerwca a 30 września 2020 r.

Brak opłat prolongacyjnych.

Obecnie władze samorządowe mogą wprowadzić opłatę z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących ich dochód. Specustawa wyłącza jednak spod tej regulacji wszystkie wnioski złożone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

Możliwość odstąpienia przez „małych podatników” od opłacania zaliczek w formie uproszczonej.

Tzw. mali podatnicy, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę opłacania zaliczek PIT i CIT, jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne pandemii, będą mogli zrezygnować w trakcie roku podatkowego z tej formy wpłacania zaliczek.

Zwolnienie ze stosowania tzw. ulgi na złe długi dla dłużników

Ustawa zakłada zwolnienie z obowiązku zwiększania dochodów przez dłużników z powodu braku zapłaty zobowiązania w terminie 90 dni od dnia upływu terminu płatności, za okresy rozliczeniowe przypadające w 2020 r., jeżeli podatnik poniósł w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne pandemii, a jego przychód w tym okresie był o co najmniej 50 proc. niższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku podatkowego.

Zwolnienie ze składek ZUS za okres marzec-maj 2020 r. dla mikroprzedsiębiorców.

W odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorców zdecydowano się na zwolnienie mikrofirm zatrudniających do 9 osób ze składek ZUS na trzy miesiące. Zwolnienie obejmuje przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby, a także samozatrudnionych o ile nie uzyskali przychodu przekraczającego trzykrotność prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., tj. 15 681 zł.

Wniosek należy złożyć do 30 czerwca 2020 r. i przewidziano kilka możliwości jego złożenia. Oprócz tradycyjnej formy papierowej wniosek można również złożyć w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Poza powyższymi ułatwieniami ustawa wprowadziła także obowiązek zgłoszenia każdej umowy o dzieło do ZUS-u. 2). Jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą płatnik składek nie pozostaje w stosunku pracy to termin na zgłoszenie wynosi 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Warto również pamiętać, że wstrzymano rozpoczynanie i zawieszono rozpoczęte terminy w postępowaniach administracyjnych, sądowych oraz kontrolach podatkowych na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID.

Komentowanie zostało zablokowane.