Sprzedaż Bitcoinów nie może być już opodatkowana ryczałtem

Opublikowano 21 grudnia 2016

Od 2014 r. Izby Skarbowe potwierdzały, że podatnicy prowadzący działalność polegającą na sprzedaży Bitcoinów mogą korzystać z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 3% przychodu ze sprzedaży Bitcoinów. Było to możliwe dzięki temu, że sprzedaż Bitcoinów była traktowana jako działalność usługowa w zakresie handlu. Stanowisko Izb Skarbowych było potwierdzane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), który kwalifikował sprzedaż Bitcoinów do grupowania PKWiU 47.00.89.0 Sprzedaż detaliczna towarów niekonsumpcyjnych, nieżywnościowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych.

12 grudnia 2016 r. GUS opublikował opinię zmieniającą podstawową klasyfikację dla działalności polegającej na obrocie Bitcoinami. Zmieniona opinia GUS powoduje, że sprzedaż Bitcoinów nie jest zaliczana do usług, które mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Obecnie zdaniem GUS, obrót Bitcoinami jest klasyfikowany w grupowaniu PKWiU 64.19.30.0 jako „Pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej niesklasyfikowane”. Pośrednictwo pieniężne stanowi usługę finansową. Świadczenie usług finansowych nie może podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowych. Wykaz usług nie objętych ryczałtem zawiera Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. u zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W części VIII lp. 36 Załącznika wyłączono z opodatkowania ryczałtem wszystkie usługi zaliczane przez GUS do sekcji K PKWiU. Sekcja ta obejmuje usługi finansowe oraz ubezpieczeniowe, w tym usługi pośrednictwa pieniężnego wykazane w grupowaniu 64.19.30.0 PKWiU.

W związku z modyfikacją klasyfikacji, GUS zmienia wydawane wcześniejszej, korzystne dla podatników opinie. Według GUS zmiana związana jest z ustaleniami państw członkowskich UE w ramach klasyfikacji NACE/CPA Eurostatu, będących odpowiednikiem polskich PKD oraz PKWiU. Z tego względu na harmonizację prawa polskiego jest mało prawdopodobne, aby klasyfikacja transakcji Bitcoin uległa w najbliższym czasie korzystnym dla podatników zmianom.

Niestety trzeba brać pod uwagę, że organy podatkowe będą mogły posługiwać się nową, niekorzystną opinią GUS również w odniesieniu do działalności prowadzonej przed zmianą stanowiska przez GUS.

 

Rafał Bartosik,
radca prawny

Komentowanie zostało zablokowane.