Działalność gospodarcza w zakresie walut wirtualnych działalnością regulowaną

Opublikowano 23 czerwca 2022

Działalność w zakresie walut wirtualnych stała się pod koniec 2021 r. działalnością regulowaną. Przepisy w tym zakresie wprowadzone zostały w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Jako działalność w zakresie walut wirtualnych ustawa definiuje prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług w zakresie:

  1. wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi,
  2. wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi,
  3. pośrednictwa w wymianach, o których mowa w dwóch poprzednich punktach,
  4. prowadzenia rachunków w formie elektronicznego zbioru danych identyfikacyjnych zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji wymiany.

Podmioty trudniące się świadczeniem usług, takich jak te powyżej, muszą spełniać określone w ustawie wymagania. Przede wszystkim działalność w zakresie walut wirtualnych może być wykonywana dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych. Rejestr działalności w zakresie walut wirtualnych prowadzi minister właściwy do spraw finansów publicznych. Wniosek o wpis składa się w formie elektronicznej i obowiązkowo musi on zawierać:

  1. imię i nazwisko albo firmę,
  2. numer NIP oraz numer KRS, jeżeli ten drugi został nadany,
  3. wskazanie świadczonych usług w zakresie walut wirtualnych,
  4. podpis przedsiębiorcy w wymaganej przez ustawę formie.

Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie walut wirtualnych jest obwarowane wymogiem niekaralności. Dotyczy on zarówno osób fizycznych prowadzących działalność, jak i – w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych – wspólników, którym powierzono prowadzenie spraw spółki lub których uprawniono do reprezentacji, oraz członków organów zarządzających. Dotyczy także osób kierujących wykonywaniem czynności związanych z prowadzeniem działalności w zakresie walut wirtualnych oraz beneficjentów rzeczywistych podmiotu prowadzącego taką działalność. Osoby te nie mogą być prawomocnie skazane za umyślne przestępstwa wskazane w art. 129n ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Osoby wymienione powyżej obowiązane są też posiadać wiedzę lub doświadczenie związane z działalnością w zakresie walut wirtualnych. Za potwierdzenie posiadania takiej wiedzy lub doświadczenia ustawodawca uznaje ukończenie szkolenia lub kursu, obejmujących prawne lub praktyczne zagadnienia związane z działalnością w zakresie walut wirtualnych, jak również wykonywanie przez okres co najmniej roku czynności związanych z działalnością w tym zakresie. Posiadane kwalifikacje lub staż należy potwierdzić odpowiednimi dokumentami np. uzyskanym certyfikatem.

Podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie walut wirtualnych bez uzyskania wpisu do rejestru, podlega karze pieniężnej w wysokości do 100 000 zł.

Komentowanie zostało zablokowane.